Etisk plattform

Branschföreningen för Onlinespel, BOS, och dess medlemsorganisationer värnar om spelaren. Vi verkar för en säker spelmiljö som hjälper spelaren att hålla sig inom trygga ramar. Spel ska vara lustfyllt och underhållande, inte skapa problem.

Samtliga medlemmar i BOS har en eller flera licenser att bedriva spel, utfärdade av en eller flera EU-stater. Licensen utgör grunden för ett säkert spelande då ett spelbolag kan tilldelas licens först efter det att bolaget har gått igenom en rigorös kontroll – och fått godkänt. Myndigheterna utför därefter kontinuerliga revisioner.

Utöver att följa spelmyndigheternas regler har samtliga BOS-medlemmar åtagit sig att följa den så kallade CEN-standarden, som bl.a. reglerar spelansvar. Den är en bransch­gemensam standard utfärdad av EU-organet European Committee for Standardization.

Ta del av CEN-standarden i sin helhet.

 

CEN-standarden reglerar nio områden rörande spelansvar som samtliga medlemmar ska följa*:

 1. Skydda särskilt sårbara kunder

CEN-standarden tar upp 21 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Upplysa om att spel kan vara skadligt.
# Erbjuda internet- och telefonbaserade råd om ansvarsfullt spelande.
# Erbjuda självbedömning via internet.
# Ge tillgång till kontohistorik så att spelaren kan ta del av sina insättningar, uttag, insatser, vinster, förluster, avgifter och bonusar.
# Erbjuda möjlighet att sätta sin egen budget inklusive insättningsgräns.
# Erbjuda avkylningsperiod samt självavstängning.
# Spelbolag får inte erbjuda kunden kredit.
# Alla spelbolag måste ha en särskild tjänsteman i hög position med ansvar för spelansvar.

 1. Förhindra minderårigt spelande

CEN-standarden tar upp 14 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Minderåriga äga ej tillträde till onlinespel.
# Verifiering av ålder och kund ska genomföras i enlighet med en formellt dokumenterad process.
# Spelbolag ska undvika marknadsföring som vänder sig till minderåriga, och inte visa en minder­årig i spelannonser eller marknadsföringsmaterial.

 1. Motverka bedrägerier och kriminalitet

CEN-standarden tar upp 16 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Spelbolag ska implementera en policy mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
# Konton får inte finansieras med fysiska kontanter eller icke-elektroniska betalningsmetoder.
# Misstänkta transaktioner rapporteras till behörig nationell underrättelsetjänst.

 1. Skydd för kundernas persondata

CEN-standarden tar upp 6 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Alla anställningsavtal ska innehålla en sekretessklausul som förbjuder obehörigt eller onödigt utlämnande av kundinformation.
# Kundens kreditkortsnummer som lagrats i systemet ska inte kunna användas av en obehörig.

 1. Snabba och korrekta utbetalningar till kunderna

CEN-standarden tar upp 7 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Betalningar till och från kunderna ska genomföras enligt en formellt dokumenterad process.
# Spelbolag ska säkerställa en snabb och korrekt bearbetning av utbetalningar i enlighet med lämpliga och nödvändiga kontroller och verifikationer.
# Spelbolagets ansvar för kundsaldon, utestående vinster och garanterade priser ska kunna identifieras separat när som helst i tiden, och spelbolag ska ha tillräckligt med kontanter och likvida medel för att kunna betala dessa saldon.

 1. Rent spel utan fusk och vilseledning

CEN-standarden tar upp 22 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Spelbolag ska se till att alla produkter testas och uppfyller kraven på rent spel och slump­mässighet.
# Förebyggande och avslöjande kontroller eller teknik ska finnas för att säkerställa att möjligheterna till fusk förhindras.
# Vid sportvadslagning ska det finnas rutiner för att identifiera misstänkta vadslagnings­transaktioner och mönster. Om ett hot identifieras ska det finnas rutiner för att meddela relevant sportorgan eller tillsynsmyndighet.

 1. Ansvarsfull marknadsföring

CEN-standarden tar upp 10 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Annonser får endast innehålla information som är faktamässigt korrekt och inte vara falsk eller vilseledande, i synnerhet när det gäller kundernas vinster.
# Annonser får inte locka minderåriga att spela, och ska inte förekomma i medier som riktar sig till minderåriga.
# Kunderna ska inte uppmuntras att jaga efter sina förluster eller återinvestera sina vinster och det är inte tillåtet att antyda att spel är ett sätt att lösa finansiella svårigheter.
# Villkoren som gäller för marknadsföringsaktiviteter ska visas tydligt.
# E-post, SMS och bonusannonser ska innefatta en avprenumerationsfunktion.

 1. Engagemang för att göra kunder nöjda och ge god support

CEN-standarden tar upp 7 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Kontaktinformation för klagomål och tvistlösning ska finnas lättillgängliga på spelbolagets webbplats.
# Kunderna ska kunna logga klagomål och tvister dygnet runt alla dagar.
# Lösning av kundklagomål ska genomföras i enlighet med en formellt dokumenterad process.

 1. Säker och pålitlig drift av internetspelet

CEN-standarden tar upp 27 punkter, varav särskilt relevanta är:

# Alla kunder ska ha verifierats genom användning av en kombination av konto-id och lösenord innan det är möjligt att delta i några spelaktiviteter.
# Alla kundinsättningar, uttag eller justeringstransaktioner ska omfattas av strikt säkerhets­kontroll och ska registreras i en systemgranskningslogg.

 

*I något av exemplen har språket förenklats marginellt. Exakt ordalydelse finns på den hänvisade CEN-standardlänken.

 

Andra åtgärder som BOS medlemsföretag åtar sig att följa:

 


 

Reklamombudsmannen

BOS är med och delfinansierar Reklamombudsmannen, som är näringslivets själv­reglering för marknadskommunikation. Den som anser att något av våra medlems­bolag i sin marknadskommunikation har brutit mot god marknadsföringsetik kan göra en anmälan. Mer information finns här: http://reklamombudsmannen.org

 


 

Betalningsmedel

Detta stycke reglerar vilka betalningsmedel som är tillåtna att acceptera för BOS medlems­organisationer. Regleringen avser B2C-verksamhet, alltså business to consumer, riktad till konsumenter i Sverige.

Onlinespel är en transfereringsintensiv verksamhet. Det ställer särskilda krav i termer av åtgärder mot penningtvätt och bedrägerier, liksom konsumentskydd.

Betalningsmedel kan delas upp i tre kategorier:

 1. Kontanter

Här råder nolltolerans, eftersom den kontroll och spårbarhet som är helt av­görande för kundkännedom är mycket svår att genomföra vid kontant­hantering. Kontrollen är viktig dels utifrån ett konsumentskyddsperspektiv (bl.a. ålders­kontroll), dels utifrån ett brottsförebyggande perspektiv (bl.a. penning­tvätt).

 1. Sedvanliga betalningsmedel

Med sedvanliga betalningsmedel avses – förutom kontanter som enligt ovan ej är tillåtet – bank-, kredit- och betalkort utställda av tredjepart. Sådana betalnings­medel är tillåtna.

 1. Övriga betalningsmedel

Utöver kontanter och olika slags betalkort finns allehanda övriga betalnings­metoder, alltifrån köp som faktureras brevledes i efterhand samt olika online-lösningar från tredjepart.
BOS är i grunden positivt till att nya betalningslösningar utvecklas och erbjuds konsumenterna – inte minst online. Vi är själva en del av online-industrin.
Vi ser emellertid problemet med förekomsten av krediter som erbjuds konsumenterna. BOS tillåter därför inte spel på kredit, förutom via sedvanliga betalningsmedel (se ovan). Betalningsmedel som omedelbart belastar konsumentens konto är däremot tillåtet, vare sig dessa utgörs av sedvanliga kortbetalningar eller av annat slag.

 


 

Annonsering via affiliates (rekommendation)

Det är angeläget att våra medlemmars logotyper och annonser inte förekommer på sajter som är olagliga eller på annat sätt sprider en bild av oss som vi inte vill associeras med. För dessa sajter är våra företag och logotyper attraktiva, eftersom vår närvaro där kan ge en falsk bild av seriositet för den olagliga sajten och dess verksamhet.

Ofta går våra medlemmars annonsköp via mediebyråer och affiliates. BOS rekommenderar sina medlemmar att iaktta följande försiktighetsåtgärder:

 1. Det bör framgå i avtalet mellan BOS-medlemmen och annonssäljaren att ingen annonsering får ske som strider mot gällande lag, eller som på annat vis kan sägas vara uppenbart i strid med god sed.
 2. Iaktta särskild försiktighet vid så kallad bulkförsäljning. Ställ då särskilda krav på försäkringar om att punkten ovan kan efterlevas.
 3. Om du upptäcker din annons eller ditt varumärke på sajter som är olagliga eller där det av andra skäl är olämpligt att förekomma, meddela då detta till den ansvarige för sajten med krav på borttagande. Om ansvarig saknas, kontakta tjänsteleverantören och uppmärksamma denne på att det rör sig om en varumärkesöverträdelse.

 


 

Nationella Stödlinjen

BOS-medlem ska i tillämplig marknadsföring av spel länka till den nationella stödlinjen för spelmissbrukare och anhöriga, www.stodlinjen.se.

404 not found.